Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
ZGLO
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce), a także obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
WN-60
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce) / o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie reklam
WN-61
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
WN-31
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
WN-109
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-209
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Jaraczewo
DO-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: